Komisione

Komisionet e Agjensise
EAGLES ESTATE shpk

    Tirana

Komisioni eshte i pavarur nga blerja me pagese te plote apo blerje me pagese me keste Komisioni i paguhet agjensise ne momentin e lidhjes se kontrates se blerjes.
Komisioni i qerase i paguhet agjensise ne momentin e lidhjes se kontrates se qirase.

    Shit - Blerje

Shitesi 3% e vlerës se shitjes
Bleresi 1% e vleres se shitjes

Per shitje biznesesh (Zyra, Magazina, Lokale, Hapesira Biznesi) 3 % e vleres se shitjes.
Per shitje tokash 4 % e vleres se shitjes.

    Qira
Kontrate deri ne 6 muaj - 1 vit Kontrate mbi 1-2 vjet Kontrate mbi 2 vjet
Qiradhenesi 50% e qirasë mujore 100% e qirasë se pare mujore 130% e qirasë se pare mujore
Qiramarresi 50% e qirase 100% e qirasë se pare mujore 130% e qirasë se pare mujore